”Folkpartiet är mer miljövänligt än Centerpartiet”

De 18 miljökraven listas i faktarutan till höger om artikeln. Källa: SNF

Källa: Svenska Naturskyddsföreningen

Ny granskning. MP är det parti som är bäst på naturvård, men deras tilltänkta samarbetspartner S riskerar att bli bromskloss i miljöarbetet, visar vår genomgång av partiernas inställning till 18 konkreta förslag. I sex av frågorna har MP mer åsiktsgemenskap med FP eller C än med S, skriver Naturskyddsföreningen.

Ny granskning. MP är det parti som är bäst på naturvård, men deras tilltänkta samarbetspartner S riskerar att bli bromskloss i miljöarbetet, visar vår genomgång av partiernas inställning till 18 konkreta förslag. I sex av frågorna har MP mer åsiktsgemenskap med FP eller C än med S, skriver Naturskyddsföreningen.

Inte sedan valrörelsen 1988 har miljöfrågorna haft en så stark ställning som i dag. Valet till EU-parlamentet var ett tydligt kvitto på detta som belönade partier som satsade på konkreta miljö- och klimatfrågor. Enligt en undersökning från Ipsos i juni har miljöfrågorna seglat upp till fjärde plats när väljarna får ranka sina valfrågor. När statsvetarna vid Som-institutet i Göteborg frågar väljarna vad de är mest oroliga för inför framtiden så hamnar miljö- och klimatfrågorna i topp.

I dag presenterar vi resultatet av den enkät som Naturskyddsföreningen skickar till riksdagspartierna inför varje val, något som vi gjort sedan 1988. Som en av Sveriges största folkrörelser har vi ett ansvar för att ge en vägledning för både väljarna och våra 203.000 medlemmar.

Riksdagspartierna har fått ta ställning till 18 konkreta förslag till en mer ambitiös miljöpolitik. Förslagen sträcker sig över hela miljöområdet, från bättre skydd för skog och hav till investeringar i järnväg och förnybar energi. Allmänhetens ökande intresse för miljö- och klimatfrågor verkar inte ha letat sig upp till partiledningarna i Socialdemokraterna och Moderaterna. Partierna som annars sätter stor prestige i att lyssna verkar ha slagit dövörat till när det gäller en av väljarnas absolut viktigaste frågor.

Socialdemokraterna ställer sig endast bakom sju av våra 18 förslag, samma siffra för Moderaterna är sex. I ett läge där något av partierna är regeringsbärande är det oerhört olyckligt att de två stora partierna riskerar att bli bromsklossar för ett progressivt miljöarbete. Miljöpartiet ställer sig bakom samtliga våra reformförslag, Vänsterpartiet kommer strax efter med 16 av 18. Miljöpartiet vill däremot söka regeringssamarbete med Socialdemokraterna där man endast delar politik i sju av de 18 förslagen. I totalt sex frågor har Miljöpartiet mer åsiktsgemenskap med antingen Folkpartiet eller Centerpartiet än med sin tilltänkta regeringspartner. Exempelvis vill Miljöpartiet tillsammans med Folkpartiet inordna skogsvårdslagens regler i miljöbalken för att skärpa miljötillsynen i skogsbruket samt införa ett nationellt fiskestopp på den utrotningshotade ålen. Miljöpartiet är också överens med Centerpartiet om att ställa om till ett helt förnybart energisystem i Sverige till år 2030.

Den som vill välja ett alliansparti som fokuserar på naturvård och skydd för biologisk mångfald bör lägga sin röst på Folkpartiet. Detta innebär att man återtagit den roll som partiet tidigare hade i svensk politik. Till skillnad från övriga allianspartier vill Folkpartiet förstärka skogsskyddet och begränsa möjligheten till undantag och dispens från strandskyddet i värdefulla men starkt exploaterade områden samt öka andelen marint skyddade områden.

Den alliansväljare som däremot tycker att klimatet är den viktigaste miljöfrågan bör välja Centerpartiet. Till skillnad från Folkpartiet stödjer man exempelvis förslaget om att ställa om till ett förnybart energisystem till 2030, vilket innebär att man nu är tydlig med att avveckla kärnkraften samt utreda en grön reform av skattesystemet. Det är även glädjande att Centerpartiet nu ställer sig bakom att införa en miljöavgift på bekämpningsmedel utifrån medlens farlighet, där resurserna återförs till ökade miljöåtgärder i jordbruket. Detta är en lyckad miljöåtgärd som redan har genomförts i Danmark och som skulle kunna miljöanpassa det svenska jordbruket. Kristdemokraterna är det parti som har tagit flest steg tillbaka i miljöambitioner. Från att ha sagt ja till 71 procent av våra krav 2010 säger partiet nu bara ja till 39 procent, en kraftig reducering av partiets miljöambitioner.

Inför varje val gör vi i Naturskyddsföreningen inte bara en analys av vallöften, vi utvärderar också hur partierna lyckats med att genomföra de vallöften som gavs för fyra år sedan. Miljön förbättras inte av löften utan av konkreta förändringar av skatter, lagar och ekonomiska incitament för såväl privatpersoner som bolag. Vår undersökning inför mandatperioden visade att det fanns en parlamentarisk majoritet för åtta av våra miljöpolitiska förslag för ett hållbart samhälle. Ytterligare sex av förslagen hade stöd av partier på båda sidor om blockgränsen. Trots denna breda enighet kan endast ett förslag anses ha genomförts, det om skärpta straff för jaktbrott. Blockpolitiken har varit ett sänke för miljöpolitiken.

I huvudsak har Moderaterna agerat bromskloss i regeringsarbetet, men en framgångsrik miljöpolitik är också beroende av att ha starka allierade. Folkpartiet har haft ett grönt fokus på naturvård men fått se sig motarbetade av bland annat centerpartistiska ministrar som drivit igenom försämrat strandskydd och bristande skogsskydd. Samtidigt har Centerpartiets ambitioner att bygga ett modernt, förnybart energismart energisystem mött motstånd från Folkpartiets dogmatiska fokusering på att bygga ny kärnkraft. Om alliansens två gröna röster i stället hade enats i regeringsarbetet hade den gångna mandatperioden med all sannolikhet blivit grönare.

För att få genomslag i praktisk miljöpolitik behövs partier som fokuserar på att göra upp om miljöfrågor. Detta kommer sannolikt att vara den avgörande frågan för att få de stora partierna att i praktiken leverera en bättre miljöpolitik än de lovat i denna enkät.

Som vägledning för den miljö- och klimatintresserade väljaren är vår rekommendation att välja något av de miljöprofilerade partierna i endera blocken. Bland de rödgröna är det Miljöpartiet och Vänsterpartiet som är tydligt profilerade i miljöfrågor och i alliansen är det Folkpartiet eller Centerpartiet som är mest gröna, fast på olika sätt.

Miljö- och klimatfrågorna är unika på många sätt. Det finns en stor åsiktsgemenskap hos väljarkåren om behovet av att agera politiskt för ett hållbart samhälle och en insikt om att vi inte har någon tid att vänta med konkreta reformer. Därför är det glädjande att alla partier i vår enkät förutom Sverigedemokraterna förordar blocköverskridande uppgörelse i centrala miljöfrågor. Det finns hopp om att miljöfrågan kan bli viktigare än partitaktiken.

Annonser
Publicerat i Allmänt, Hälsa, Miljö, Politik | Lämna en kommentar

Folkpartiet driver på om jämnställdhet. Det har vi alltid gjort.

Idag presenterar jämnställdhetsminister Maria Arnholm (FP) följande:

 • Jämställdhetsbonusens fördubblas under de sextio sista bonusdagarna. Den nya bonusnivån blir 200 kronor per dag och familj (100 kronor till vardera föräldern) och den högsta jämställdhetsbonusen blir 19 500 kronor.
 • Regeringen vill utreda om det, inom ramen för pensionsöverenskommelsen, går att förändra pensionssystemet så att mer av den intjänade pensionen, eller delar av den, fördelas lika mellan makar om de inte aktivt begär något annat. Eventuella förändringar måste ske så att den totala pensionen för kvinnor och män inte påverkas orimligt mycket eller att kvinnors arbetsmarknadsdeltagande påverkas negativt.
 • Elektronisk fotboja ska kunna användas vid fler fall av kontaktförbud.
 • Effekterna av straffskärpningen avseende grov kvinnofridskränkning ska utredas. Om reformen inte har fått avsedd effekt är Alliansregeringen inte främmande för att skärpa straffen ytterligare.
 • Kvinno- och tjejjourer, som gör omistliga insatser för att erbjuda hotade och våldsutsatta kvinnor skydd och hjälp, ska få sin långsiktiga finansiering säkerställd.
 • Synnerligen grov våldtäkt och oaktsamhetsbrott avseende våldtäkt ska införas som nya brott.
 • Våldtäktsbrottet ska ses över och frågan om brist på samtycke övervägas.
 • Straffen ska skärpas för människohandel och koppleri.
 • RUT-avdraget ska vara kvar.
 • Arbetslinjen och drivkrafterna för jobb ska värnas.

Hej Folkpartiet!

Publicerat i Allmänt, Äldrefrågor, Jämnställdhet, Kvinno- och tjejjourer, Lag och rätt, Näringsliv och sysselsättning, Pensioner, Politik, RUT och ROT, Valfrihet | Lämna en kommentar

Blir Campus Vaxholm (den nya högstadieskolan) för stor?

I november 2011 beslutade stadens kommunfullmäktige bl a  att en ny högstadieskola med kultur, hälso- och idrottsmöjligheter skall uppföras.

Sedan dess har processen gått mycket långsamt men byggnadsarbetet har nu äntligen startat.

Ett nytt parti i staden påstår följande. Citat -”reducera satsningen på Campus Vaxholm och ändra prioriteringsordningen till förmån för äldrevården. Vi ska inte överdimensionera skolkapaciteten med över 100% som gällande förslag.” Partiet påstår sig dessutom värna och vilja sanera stadens ekonomi. En stilla undran från min sida är, hur ska detta finansieras?

En oppositionspolitiker i staden skriver, den 12 augusti följande på sin Facebooksida. Citat-”Hej hopp! Nu går det riktigt troll i alliansens planer för hybrisbygge av ny skola. Ni vet – den vi inte behöver. Vi vill behålla vår fina Norrbergsskola!”

Jag blir så trött. Gång efter gång förs det fram åsikter om att vi inte har råd med denna skola och att den är alldeles för stor.

Den nya högstadieskolan skall ha en kapacitet om 500 elever, inneha högsta energi- och miljöklassning vilket leder till mycket låga driftskostnader (Norrbergsskolan är mycket dyr att driva) och stå klar till läsåret 2016/-17.

Här är fakta om elevantalet i Vaxholm.

Idag har vi 489 folkbokförda elever som går i högstadiet, 184 elever (och deras vårdnadshavare) har valt en annan utbildningsleverantör. Norrbergskolan har 300 inskrivna elever varav några kommer från andra kommuner (några få befinner sig utomlands och är under uppsikt). M a o tappar Norrbergsskolan ca 39% av stadens högstadieelever. Detta är allvarligt!

Det är också intressant att titta på elevantalet i nuvarande årskurser 5 t o m 7 (mellanstadiet). Det är ju nuvarande årskurs 5 som kommer att vara årskurs 7 år 2016 när den nya skolan öppnar.

Vaxholms stad har f n  543 mantalskrivna barn i årskurs 5 t o m 7. Av dessa 543 barn väljer 116 stycken andra utbildningsleverantörer och några från andra kommuner kommer till oss. Antalet skolplacerade inom kommunen är idag totalt 424 barn inom åk 5 – 7.

Elevgruppernas storlek är f n  ännu större i de lägre åldrarna. Jag har dagsfärsk statistik på åk 0 t o m åk 9. Det finns 586 mantalskrivna barn i kommunen inom intervallet åk 1 t o m 3, varav 14 stycken går i skola i annan kommun, 572 väljer att vara kvar i kommunen, vi har också två barn från annan kommun hos oss. I framtiden kommer en del fortfarande att välja andra skolor och andra kommunbarn väljer oss. Vi vet också att allt fler kommunbarn väljer bort andra skolor och vill vara elever hos oss här i staden, år efter år. Att välja bort-trenden är bruten.

Utöver ovanstående resonemang bör vi ta höjd för att befolkningen i Vaxholm f n kommer att öka ganska snabbt (läs Skutvikshagen, Pålsundsstrand och Rindö med Oskar Fredriksborg) och det är endast vi i Vaxholm som kan sätta upp mål för hur många elever vi ska ha placerade i den nya skolan.

Hur många tycker du ska gå i våran skola?

Jag tror inte att den nya skolan byggs med överkapacitet, det kanske blir tvärtom.

Heja Vaxholm, världens bästa skolor, lärare och elever!

 

Publicerat i Allmänt, Barnomsorg och skola, Friskolor, Kultur, Politik, Resarö, Rindö, Skärgårdidyllen, Trygg i Vaxholm, Tynningö, Ungdomsfrågor, Valfrihet, Vaxön | Lämna en kommentar

Folkpartiet Liberalerna i Vaxholm vill ha fler äldreboenden i staden.

Alla människor är olika, också när vi blir äldre. Jag står upp för din rätt att
bestämma själv genom hela livet.

Antalet äldre ökar i Vaxholm liksom i många andra kommuner. Detta ställer stora krav på en god och differentierad utbyggnad av äldrevården. Jag och Folkpartiet Liberalerna i Vaxholm verkar för:
• Ökade möjligheter till ett aktivt liv för äldre.
• En värdig, personlig och valfri äldrevård.
• Fler bostäder för äldre.
• Välutbildad personal.

Vi vill öka trygghet och servicenivå för våra äldre genom att erbjuda moderna tekniklösningar.
Äldre skall fritt kunna välja sitt boende. Ingen skall behöva bo isolerade i sitt hem.
Detta kräver olika former av boende för äldre, fler lägenheter i flerfamiljshus, service-
boenden och särskilda boenden.
Vi vill ytterligare bygga ut träffpunkten, Kanonens verksamhet och stärka stödet till pensionärsorganisationerna. Folkpartiet vill satsa på en väl fungerande dagvård med utbildad personal. Under kommande mandatperiod vill vi utöka antalet platser i våra särskilda boenden. Nuvarande Borgmästargården och Cyrillus ersätts/omvandlas till moderna enheter.
Folkpartiet i Vaxholm vill ha en vård där stor hänsyn tas till personliga önskemål, behov och till den personliga integriteten. Vi vill ha välutbildad personal inom såväl biståndsbedömning, hemtjänst som särskilda boenden. Under mandatperioden vill vi satsa på vidareutbildning av personalen.

Vet du att:

Vaxholm stad har regelbundna uppföljningar av hur vården och omsorgen bedrivs på kommunens boenden.
Norlandia Care, som svarar för verksamheterna på Cyrillus, Framnäshagen och Borgmästargården
bedriver kontinuerligt systematiskt kvalitetsarbete.

Publicerat i Allmänt, Äldrefrågor, Bostäder, Hälsa, Jämnställdhet, Politik, Trygg i Vaxholm, Valfrihet | Lämna en kommentar

Ingen skola är bättre än sina lärare.

Kunskap är det bästa sättet att stärka en människas livschanser. Därför vill jag och Folkpartiet återupprätta kunskapsskolan.
Vad som händer i klassrummet avgör hur det går för en elev i skolan. Därför är lärare Sveriges viktigaste yrke. Folkpartiet vill höja läraryrkets status rejält. Det ska löna sig att vara en skicklig lärare och varje elev ska nå så långt som möjligt. Att investera i barn, skola och utbildning är en investering för framtiden.

Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskap. Det har den inte klarat av tillräckligt bra och resultaten har sjunkit under tjugo års tid. Vi genomför därför ett systemskifte i skolan: ny läroplan, tydligare mål, fler nationella prov, skriftliga omdömen, tidigare betyg, ny betygsskala, ny skollag, ny gymnasieskola och rejäla lärarlyft.
Vi vill mer. Ska svensk skola på nytt bli
en av världens bästa behöver reformerna fortsätta och ännu mer göras. Skolan ska följa upp eleverna med tydliga mål och tidiga betyg. Det krävs för att alla elever ska få det stöd och den stimulans de behöver.
Tidig hjälp med mindre klasser och fler speciallärare behövs för att ingen elev ska halka efter. Lugn och ro i klassrummen är en förutsättning för elevernas framgång.
I kunskapsskolan ges alla människor möjligheter. Därför är skolan den viktigaste frågan för Folkpartiet och mig.
Nu behöver Vaxholm:
• ökad skolkapacitet på Resarö och Rindö.
• ny förskola på Resarö.
• fungerande IT-infrastruktur.
• fritidsverksamhet på Resarö.
• trygga och säkra vägar till skolor och förskolar.
• ökade satsningar på lärare och fritidspedagoger.

Vet du:

Vaxholm stad bygger en ny högstadieskola, med kulturskola och skolidrottshall mer centralt i kommunen.
En fantastisk plats med utbildnings-, kultur-, fritids- och idrottsmöjligheter för alla åldrar.

Publicerat i Barnomsorg och skola, Friskolor, Gång- och cykelvägar, Hälsa, Politik, Resarö, Rindö, Trygg i Vaxholm, Ungdomsfrågor, Vaxön | Lämna en kommentar

Vi vill fortsätta sänka skatten för pensionärer och arbeta för en stark ekonomi som leder till högre pensioner.

Stark ekonomi krävs.
Det som avgör hur pensionerna utvecklas är hur många som arbetar och betalar in till systemet. Därför är arbetslinjen viktig.
Jobbskatteavdraget har bidragit till fler jobb. 250 000 fler har ett arbete 2014 än 2006. Det har gjort det möjligt att sänka skatten också för pensionärer. Vi vill fortsätta att sänka skatten för pensionärer, i den takt ekonomin medger.

Sänkt skatt fem gånger sedan 2009.
Folkpartiet och Alliansen har sänkt skatten på pensioner fem gånger sedan 2009. Totalt sett har skatten sänkts med över 16 miljarder kr.
För den som enbart har garantipension ger detta 650 kr mer i månaden, eller 7 800 kr på ett år. För en genomsnittlig pensionär ger detta 850 kr mer i månaden, eller 10 200 kr på ett år.
Tillsammans med andra förstärkningar, bland annat av bostadstillägget, har den disponibla inkomsten för garantipensionärerna ökat med ca 1 900 kr per månad eller ca 22 800 kr per år.
Detta ska ställas mot Socialdemokraternas löfte om att sänka skatten med ca 50 kr/månad eller ca 600 kr/år.

Jag och Folkpartiet vill:
• Fortsätta sänka skatten för pensionärerna när ekonomin medger.
• Värna arbetslinjen för att få trygga pensioner.
• Mildra effekterna av den så kallade ”bromsen” i pensionssystemet.

Publicerat i Allmänt, Äldrefrågor, Näringsliv och sysselsättning, Pensioner, Politik, Skatter och avgifter, Valfrihet | Lämna en kommentar

Klimatet kan inte vänta.

Hållbar utveckling måste bli mer än bara ord, liberal politik leder till bättre miljö.

Den liberala miljöpolitiken bygger på kunskap och tilltron till den enskilda människans förmåga att ta ansvar. Miljöproblemen är gränsöverskridande och kräver globalt samarbete.

Folkpartiet/Liberalerna i Vaxholm driver på för ett långsiktigt hållbart och integrerat miljöarbete till gagn för både Vaxholmare idag och framtida generationer.
Vi önskar ta vara på Vaxholms unika miljö och karaktär. Vi vill utveckla vår kommun ytterligare.

 • Tillväxt behövs för att vi ska kunna möta miljöutmaningarna.
 • Påskynda VA-utbyggnaden.
 • Fortsatt engagemang inom östersjöinitiativet och våra vattenområden.
 • Förenkla för människor att ta miljöansvar.
 • Aktualisera stadens miljöpolicy.
 • Ökat nyttjande av modern informations-, kommunikations- och energiteknik.
 • Ökat stöd avseende rådgivning och information för miljösmarta val vid renovering och nybyggnad av bostäder.
 • Skapa möjligheter för fler att verka och bo i Vaxholm.
 • Varsam förtätning av staden, förädla våra grönområden.
 • Fler säkra gång- och cykelvägar.
 • Samordnad lokaltrafik, fler infartsparkeringar med plats för cyklar och mopeder.
 • Marin ringlinje för att säkerställa och förbättra kontakten med Vaxön även för boende på större öar.
 • Utökad båtpendling till/från Stockholm till gagn för både boende och turister.
 • Verka för bilpooler, ändrade parkeringsnormer och ge plats för laddningsstationer för elbilar.

Vet du att:

Vaxholm stad kommer att ansluta sig till ett av Sveriges största avloppsreningsverk, Käppala. Detta innebär att stadens avloppsvattenrening kommer att förbättras.

 

Publicerat i Allmänt, Bostäder, Gång- och cykelvägar, Hälsa, Infrastruktur, Kollektivtrafik, Miljö, Näringsliv och sysselsättning, Politik, Resarö, Rindö, Trygg i Vaxholm, Tynningö, Vaxön | Lämna en kommentar