Bygga Campus Vaxholm eller inte?

Den 17 juni 2015 ställde Göran Malmsten en fråga till mig innan fullmäktigesammanträdet under det vi kallar ”den öppna frågestunden”.

Frågan: Hur ställer sig barn-och ungdomsnämndens ordförande Michael Baumgarten och utbildningschefen Ulrika Strandberg bakom argumenten till ett beslut som försvarar att flytta våra barn och ungdomar FRÅN den mest trafiksäkra – minst bullriga – mest luftrena och giftfria skolmiljön vid Norrbergsskolan TILL dess raka motsats tätt inpå högriskvägen 274 som miljöprogrammet dömer ut som lämplig plats för skola där tillfälliga förskoleplatser avvisas just på dessa grunder som baseras på för stora trafiksäkerhets- och hälsorisker sammankopplade med ca 9000 fordon/dag 35-50 meter från barnens arbetsplats?

Mitt svar: Jag måste börja med att inleda med ett stort tack för att jag har fått den här frågan. Jag är ledsen men förvaltningschefen har inte att svara vid en öppen frågestund inför kommunfullmäktige, frågeställaren får i sådant fall vända sig till förvaltningen. Jag ska däremot svara så gott jag kan. Det är väl allmänt känt att jag medverkade vid det beslut som fattades avseende valet av ny högstadieskoleplats, det vi kallar för Campus och dessutom var med, tillsammans med dig Göran, vid återstarten av byggarbetena i förra månaden.

De påståenden som framhärdas i frågeställningen kan tyckas vara intressanta men kanske svåra att förstå, en del helt felaktiga och det tycker jag är dåligt. Det blir alltså svårare att ge ett korrekt svar på frågan. Det frågepåstående som du formulerat kunde ju t ex  innehålla källhänvisningar avseende själva påståendena. Ett av dina påståenden handlar om Miljöprogrammet som skall döma ut platsen. Det är fel och så är det inte. Jag har med mig ett eget ex av programmet till dig här.

Väg 274 är inte en högriskväg Den är klassad som en transportled för farligt gods fram till Vaxholms kajer och öster därom som sekundärled. Vägen ingår dessutom i det omledningsvägnät som finns definierat för Essingeleden. Det innebär att väg 274 utgör ett vägalternativ för transporter som är för breda eller för tunga att köra på Essingeleden eller Ekeröfärjan, s.k. dispenserfordon, eller för transporter av farligt gods vid oplanerade avstängningar av Essingeleden. Under åren 2005 – 2008 var det 5 stycken oplanerade avstängningar av Essingeleden, alltifrån påsegling av Lodbrok, påkörning av mittbarriären till tappade julmustbackar. Det finns inget underlag som visar att trafik omledits via Vaxholm på grund av dessa avstängningar. En kartläggning har gjorts, 2012, av de transporter med farligt gods som förekommer på väg 274 på Vaxön. Kartläggningen omfattar transporter till och från lokala verksamheter och genomfartstransporter. Den visar att antalet transporter till eller från lokala verksamheter är begränsad, även antalet genomfartstransporter omfattar mindre mängder (från juli 2011 till juli 2012 var det 29 stycken, 17% var helt tomma och 50% innehöll mindre än 10m3). Störst andel utgör transporter med brännbara vätskor och gasol. Framtida transporter med farligt gods på väg 274 genom Vaxholm uppskattas inte öka nämnvärt. Däremot är det troligt att genomfartstransporter och transporter till följd av omledning kan komma att minska i och med ny infrastruktur inom länet, som t ex  Förbifart STockholm. Brännbara vätskor är vanligen bensin, diesel och gasol till våra bensinmackar (totalt drygt 200 st) ända bort till Kronudden och Gulfs sjömack man kan ju tycka att detta kunde transporteras sjövägen istället. Den här trafiken är också mer intensiv sommartid.

Söderfjärdsskolan, Resarö och Rindö skola, Förskolorna Äppelgården, Båten, Nalle Puh, Äppelängen, Skärgårdsholken, Ytterby, Överby  och öppna förskolan ligger också vid starkt trafikerade leder. Det är ju dessutom många vuxna och barn som skall dit och lämna och hämta. Kravet på tillgänglighet anses av många vara viktigt. Vid Campusområdet har man vid senaste trafikårsmätdatasammanställningen konstaterat 7200 fordonsrörelser/dygn på väg 274 och INTE DAG som Göran säger eller 9000 fordon som han påstår. Det är sannolikt så att det dessutom finns årsvariationer. Jag själv tror att trafikflödet ökar under sommarlovet och minskar vintertid. De flesta passerar nog Äppelgården, Söderfjärd, Campus, Nalle Puh, öppna förskolan och även en stor del förbi Rindö skola också. In på Resarö från Engarn räknar Trafikverket med ca 4500 fordonsrörelser/dygn och INTE DAG. Vi får anta att en stor del av dessa trafikanter också passerar skola och förskolor på ön. Trafiken är ett gissel och en stor del av familjerna i kommunen väljer bil framför gång, cykel eller kollektivtrafik vilket också blir ett bra skäl till att välja Campus för en högstadieskola. Det är kollektivtrafiknära med goda möjligheter till cykel och gångvägar. Staden måste också driva på för att få 274an till en stadsgata med låg fart, tycker jag. Det är också miljösmart.

Vi har nästan 2000 barn i grundskoleåldern här i Vaxholm, och hundratals anställda. Vi är i särklass stadens största arbetsgivare och de flesta i verksamheterna längtar efter Campus idag. Jag ställer mig positiv till beslutet och val av plats. Långsiktig och stabil politik, det är pålitligt smart.

Detta är en bra plats för en ny högstadieskola av flera skäl.

Skola och förskola fanns där tidigare. Detaljplanearbetet var klart. Vilket annars hade fördröjt investeringen ytterligare med många år och elevplatsbehovet är för närvarande mycket stort. Ekonomiskt smart.

I närområdet finns och skapas också platser för idrott, hälsa, rekreation, måltidsupplevelser och kultur. Allt detta bör i högre grad än idag kunna integreras i våra barn och ungdomars vardag även utanför skoltid. Idag har till exempel endast en skola på Vaxön egen idrottshall. De tre övriga skolorna fotvandrar till Campusområdet och just Norrbergsskolans elever har längst att gå. Det är ett betydande problem för skolverksamheterna. Dessutom har en av skolorna varken kök eller matsal. Att dela på gemensamma resurser det är smart.

Valet av plats gör att det också blir närmare för fler elever och boende i hela kommunen. De allra flesta kommuninnevånare och barn bor västerut. Klimatsmart, eller hur?

Campus är kollektivtrafiknära från alla håll. Det är också klimatsmart.

Platsen skall också leva utöver skoltid, även för vuxna. Detta blir ett campusområde. Helt enkelt resurssmart.

Vi överstiger säkerhetsavståndet för personintensiv bebyggelse som är 75 meter, mellan byggnad och väg, dessutom påbyggt med säkerhets- och bullervall/skydd vilket är säkerhetssmart enligt Länsstyrelsen.

Partiklar i luft, dvs riskexponering avseende hälsa, understiger EU-kravet rejält. Från 2010 är kravet på dygnsmedelvärdets maxgräns satt till 50 µg(mikrogram)/m3 luft avseende kvävedioxid och partiklar med högsta storlek PM10 . I campusområdet rör vi oss mellan 12 till 20 µg/m3 luft avseende just kvävedioxid och PM10. Samma partikelstorlek vid Norrbergsskolan rör sig mellan 12 – 16 µg/mvilket naturligtvis är en nyans bättre. Värdet vid Campusområdet bedöms, trots detta, inte medföra någon ökad hälsorisk. Ökad fordonshastighet bedöms också öka partikelhalten. Det är bättre att sänka farten. Data är inhämtat från Luftvårdsförbundet och indexeringen PM10 används för att representera partiklar mindre än 10 mikrometer i gas eller i det här fallet luft. PM10 utgör inte någon strikt gräns för just farliga partiklar, men de flesta tillsynsmyndigheter runt om i världen har kommit överens om att använda PM10 som maximalt mått på luftburna främmande partiklar.  Med andra ord folkhälsosmart. Kom ihåg att dom flesta övriga verksamheter i vår kommun finns i trafiknära placeringar och även annorstädes i andra kommuner.

Som kuriosa kan nämnas att en av våra största skolkonkurrenter är Internationalla Engelska Skolan i Täby. Den ligger vid Nytorpsvägen ca 250 meter från E18/Norrtäljevägen som har ett trafikflöde om ca 70 – 90 000 fordon/dygn. Det är drygt tio gånger mer än förbi Campus, för att inte tala om den dåliga kollektivtrafiklösningen mellan Engelska Skolan och Vaxholm men det tycks ändå inte bekymra de som valt Engelska Skolan. Om placeringen vid Campus är olämplig menar jag att man nog får överväga om det över huvud taget går att bo i tätorter särskilt i storstadsområden.

Tillbyggnad och renovering av Norrbergsskolan låter sig inte göras utan omfattande störningar och kostnader för verksamheterna i form av provisorium och tillfälliga lokaler under ganska lång tid. Dessutom saknar vi idrotts- och ordentliga kulturskolefaciliteter vid Norrberget.

Och vem vet vad vi hittar i byggnaden med tanke på den tidens byggnadsteknik, glöm inte bort den samtida gymnastikhallen som revs och nu är borta av folkhälso- och arbetsmiljöskäl. Skolbyggnaden är fortfarande kvar.

Och vem och hur ska vi betala för alla provisorier, renovering och tillbyggnader? Jag tror inte det är ekonomismart.

Utöver detta, menar jag, om man ska bygga bostäder på det ena eller andra stället, så påverkas kommunens ekonomi och servicenäringar mest gynnsamt av bostadsbebyggelse på Norrberget till skillnad från Pålsundsskoletomten och det är väl samhällssmart.

En flytt av högstadieskolan leder till färre tunga transporter in vid lägret i form av livsmedel-, gods-, skolskjuts och färdtjänst. Trafiksäkert och klimatsmart.

Den nya skolan blir en miljöbyggnad till stora delar försörjd av bergvärme-/kyla. Vad gäller just miljöbyggnationen så siktar vi på guldcertifiering. Se mer på Sweden Green Building Councils hemsida http://www.sgbc.se. Detta går inte att åstadkomma med en renovering och tillbyggnad. Miljö- och klimatsmart.

Partikelfilter och sunt inneklimat. Arbetsmiljösmart.

Öppna ytor, flexibel byggnad och anpassad för modern pedagogik. Utvecklings-, likabehandlings- och pedagogiksmart.

Effektivare lokalutnyttjande och lägre lokalkostnader. Resursmart.

Öppna planlösningar, färre korridorer och höjdskillnader, mer insyn och tryggare miljö. Barnperspektiv och trygghetssmart.

Ny teknik i byggnaden. Utvecklings- och pedagogiksmart.

Tillgängligt och anpassat för alla. Smart jämlikhet och likställighet för alla.

Campus blir en fantastisk plats att vara tillsammans på med variation, kreativitet och engagemang för alla generationer.

Alla är välkomna och särskilt du Herr Malmsten.

Annonser

Om Michael Baumgarten, FP Vaxholm

Hej, här bloggar jag med personliga åsikter om politik och annat. Kom gärna med inlägg och kommentarer. Michael Baumgarten
Det här inlägget postades i Allmänt, Barnomsorg och skola, Bostäder, Friskolor, Hälsa, Infrastruktur, Kollektivtrafik, Kultur, Miljö, Politik, Resarö, Rindö, Skärgårdidyllen, Trygg i Vaxholm, Ungdomsfrågor, Valfrihet, Vaxön. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s